Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lärda sällskap (akademi), grundat 1710 av Eric Benzelius d.y. efter modell av liknande lärda sällskap på kontinenten. Syftet var att genom inbördes kontakter ledamöterna emellan och med kolleger utomlands samla, utveckla och sprida den kunskap som framför allt inom naturvetenskaperna började få allt större betydelse vid denna tid.

Societetens sigill bär texten ’Collecta refundit’ som fritt översatt betyder ’samla och ge ut’ och detta syfte har Societeten under mer än trehundra år som den existerat sökt uppfylla.

Societeten är organiserad i fyra klasser och här finns ett vetenskapligt nätverk som spänner över de flesta områden – även innefattande humaniora – och som genom en bred åldersfördelning hos ledamöterna utgör en betydelsefull brygga över generationer. Societeten kom under kungligt beskydd 1728. Anders Celsius var den förste egentlige sekreteraren, sekreterarens uppgifter hade tidigare huvudsakligen skötts av Eric Benzelius själv.

Det svenska forskningslandskapet

Ellegren-Omslag_170302beskuret_bildformat
I boken ”Det svenska forskningslandskapet” redovisas en sammanställning av utfallet av alla de 22 000 ansökningar som skickades in till Vetenskapsrådets öppna utlysningar under perioden 2011-2015.

Läs mer