Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lärda sällskap  grundad 1710 av Eric Benzelius d.y. efter modell av liknande akademier på kontinenten. Man kallade sig inledningsvis för Collegium curiosorum. Syftet var att skapa en plattform för att diskutera den nya vetenskapen, och för samla, utveckla och sprida  kunskap om de framväxande naturvetenskaperna. Societeten kom under kungligt beskydd 1728 och fick då namnet Kungl. Vetenskaps-Societeten. Redan 1720 hade man börjat ge ut Sveriges första vetenskapstidskrift, Acta Literaria Sueciæ. Societetens sigill bär texten ’Collecta refundit’ som fritt översatt betyder ’samla och ge ut’ och denna målsättning har Societeten under mer än trehundra år sökt uppfylla. Societeten är organiserad i fyra klasser om sammanlagt 130 ordinarie ledamöter och här finns ett vetenskapligt nätverk som spänner över de flesta områden. Genom en bred åldersfördelning bland ledamöterna utgör den en betydelsefull brygga mellan generationer. Dess högste beskyddare – Præses Illustris – är H M K Carl XVI Gustaf. 1:a hedersledamot är H K H Kronprinsessan Victoria.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i 1800-talets Uppsala

Omslag KVS 1800-tal

Kungl. Vetenskaps-Societeten i 1800- talets Uppsala är den tredje boken om Kungl. Vetenskaps-Societetens historia. Den behandlar ett händelserikt sekel då Societetens ekonomi förbättras och verksamheten utvecklas och kommer att spela en betydelsefull roll för de uppsaliensiska naturvetenskaperna. ISBN 978-91-513-1479-2

 

En akademi finner sin väg

Omslag 2020

En akademi finner sin väg är andra boken i en serie som beskriver Kungl. Vetenskaps-Societetens historia. Den behandlar tiden 1744-1800, en tid av både upp- och nedgång för Societeten, och då den viktiga Gyllenhaal-Ziervogelska donationen kom till. ISBN 978-91-513-1011-4

 

Hvad nytt och nyttigt

Omslagssida

I boken Hvad nytt och nyttigt beskriver Hans Ellegren historiken bakom Kungl. Vetenskaps-Societetens tillkomst. Den sträcker sig fram till sekreterarskiftet 1744 då Anders Celsius går bort och Carl von Linné tar över. ISBN 978-91-513-0679-7.

Boken distribueras av Uppsala universitetsbibliotek (https://acta.mamutweb.com/) och finns också tillgänglig online via http://www.diva-portal.org/

 

Det svenska forskningslandskapet

Ellegren-Omslag_170302beskuret_bildformat
I boken ”Det svenska forskningslandskapet” redovisas en sammanställning av utfallet av alla de 22 000 ansökningar som skickades in till Vetenskapsrådets öppna utlysningar under perioden 2011-2015.

Läs mer