Priser

Linnépriset är Societetens äldsta pris tillkommet genom en donation av Linnés änka och med en urkund undertecknad ‘Hammarby d. 8 Sept. år efter wår frälsare Jesu Christi börd 1803. Sara E. Linné’. Celsiusmedaljen i guld är Societetens främsta utmärkelse med stadgar från 1961 och delas endast ut inom fysisk-matematiska klassens ämnesområden. Bergstedtska priset är Societetens näst äldsta pris tillkommet genom en testamentarisk donation den 12 maj 1827 av statssekreteraren E. Bergstedt. Thalénska priset bygger på en donation av fysikprofessorn Robert Thalén och dess stadgar går tillbaka till 1902. Lilly och Sven Thuréus priser tillkom genom en donation 1971. Det var från början ett enda pris men har genom en permutation blivit fyra priser årligen, ett i var och en av Societetens fyra klasser. Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer. Linnépriset, Lilly och Sven Thuréus priser samt Benzeliusbelöningarna delas ut varje år. Övriga priser delas ut efter olika årsintervall.

 

För år 2016 har Societeten beslutat att dela ut följande priser:

 

Lilly och Sven Thuréus priser, ett i vardera av Societetens fyra klasser till

 

Professor Christopher Juhlin, institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, för sina framstående geofysikaliska studier av strukturer och processer i jordskorpan

Professor Mats Karlsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet, för hans framstående studier övefarmakokinetiska och farmakodynamiska processer i populationer

Docent Petra Söderlund, litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, för djupborrande forskning kring förlagens, bokens och läsningens historia och för storslagen utgivning av svenska klassiker

Professor Charlotte Platzer Björkman institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet, för hennes framstående studier av skapandet av nya material med olika tunnfilmsmetoder som kan ersätta bl a kadmium i tunnfilmssolceller

 

Bergstedska priset till docent Jaroslaw Majka vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet,  för sin nydanande tolkning av fältobservationer och petrologiska behandling över den skandinaviska fjällkedjans utveckling

 

Linnépriset till fil dr Anneli Borg för hennes avhandling ”Mechanisms and inhibition of EF-G-dependent translocation and recycling of the bacterial ribosome”.