Priser

Linnépriset är Societetens äldsta pris tillkommet genom en donation av Linnés änka och med en urkund undertecknad ‘Hammarby d. 8 Sept. år efter wår frälsare Jesu Christi börd 1803. Sara E. Linné’. Celsiusmedaljen i guld är Societetens främsta utmärkelse med stadgar från 1961 och delas endast ut inom fysisk-matematiska klassens ämnesområden. Bergstedtska priset är Societetens näst äldsta pris tillkommet genom en testamentarisk donation den 12 maj 1827 av statssekreteraren E. Bergstedt. Thalénska priset bygger på en donation av fysikprofessorn Robert Thalén och dess stadgar går tillbaka till 1902. Lilly och Sven Thuréus priser tillkom genom en donation 1971. Det var från början ett enda pris men har genom en permutation blivit fyra priser årligen, ett i var och en av Societetens fyra klasser. Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer. Linnépriset, Lilly och Sven Thuréus priser samt Benzeliusbelöningarna delas ut varje år. Övriga priser delas ut efter olika årsintervall.

För år 2012 beslutade Societeten att dela ut följande priser och belöningar:

Linnépriset till fil dr Emma Larsson, för doktorsavhandlingen ‘Molecular Regulation of Embryo Development in Norway Spruce. Polar Auxin Transport and Transcription Factors’.

Celsiusmedaljen i guld till professor Nils Mårtensson för hans framstående arbeten rörande metallers och metallytors elektronstruktur samt hans omfattande engagemang för svensk synkrotronljusforskning.

Lilly och Sven Thuréus priser, ett i vardera av Societetens fyra klasser till professor Allan Hallgren för nydanande experimentell metodutveckling och forskning inom högenergifysiken baserad på detektion av Cherenkovstrålning, professor Leif Wide för hans utomordentligt framgångsrika forskning inom immunologin och framtagning av allmänt vedertagna testtekniker inom allergiområdet, universitetslektor Fernando Wachtmeister Bermúdez för hans omfattande och djupa studier beträffande evidentialitet och andra syntaktiskt relaterade kunskapsförhållanden i det spanska språket samt professor Olle Björneholm för en framstående forskningsverksamhet där instrumentutveckling och fundamental elektronstrukturforskning finner tillämpning inom avancerad energi-, miljö- och klimatforskning av stort intresse för breda forskarkategorier.

Bergstedtska priset till docent Henrik Ottosson för hans framgångsrika studier av struktur och reaktivitet hos ”tunga alkener”.

Thalénska priset till fil dr Johan Söderström för hans utvecklingsarbete av en kraftfull fotonkälla i XUV-området och för hans tidsupplösta studier av processer i vätskor.

Benzeliusbelöningar till fil dr Fredrik Jonsson för hans utmärkta och välskrivna doktorsavhandling, i vilken han, på ett osedvanligt självständigt och kreativt sätt, erhållit ett flertal intressanta och tekniskt krävande resultat inom ett brett spektrum av den matematiska statistikens domäner, fil dr Duck Young Kim för hans framgångsrika teoretiska forskning rörande egenskaper hos material under höga tryck, exempelvis supraledning och metallisering, fil dr Olof Idevall Hagren för avhandlingen ’Oscillatory Signalling and Insulin secretion from Single beta-Cells’, farm dr Rebecca Fransson för hennes avhandling ‘Discovery of Small Peptides and Peptidomimetics Targeting the Substance P 1-7 Binding Site: Focus on Design, Synthesis, Structure-Activity Relationships and Drug-Like Properties’, fil dr Jelena Spasenic För doktorsavhandlngen ’The Shadows of the Past. A Study of Life-World and Identity of Serbian Youth after the Milosevic Regime’, fil dr Jenny Ingemarsdotter för en skicklig och konsekvensrik analys av Johan Skyttes pedagogiska program och dess förbindelser med den franske humanisten Petrus Ramus samt ekon dr Heléne Lundqvist för hennes framstående forskning rörande väljares och valdas faktiska drivkrafter och beteende.