Priser

Linnépriset är Societetens äldsta pris tillkommet genom en donation av Linnés änka och med en urkund undertecknad ‘Hammarby d. 8 Sept. år efter wår frälsare Jesu Christi börd 1803. Sara E. Linné’. Celsiusmedaljen i guld är Societetens främsta utmärkelse med stadgar från 1961 och delas endast ut inom fysisk-matematiska klassens ämnesområden. Bergstedtska priset är Societetens näst äldsta pris tillkommet genom en testamentarisk donation den 12 maj 1827 av statssekreteraren E. Bergstedt. Thalénska priset bygger på en donation av fysikprofessorn Robert Thalén och dess stadgar går tillbaka till 1902. Lilly och Sven Thuréus priser tillkom genom en donation 1971. Det var från början ett enda pris men har genom en permutation blivit fyra priser årligen, ett i var och en av Societetens fyra klasser. Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer. Linnépriset, Lilly och Sven Thuréus priser samt Benzeliusbelöningarna delas ut varje år. Övriga priser delas ut med olika intervall.

 

För år 2019 har Societeten beslutat att dela ut följande priser:

 

Lilly och Sven Thuréus priser, ett i vardera av Societetens fyra klasser till

 

Universitetslektor Vassilios Kapaklis, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, för hans undersökningar av artificiella magnetiska strukturer

Professor Hans Lennernäs, institutionen för farmaci, Uppsala universitet, för hans framgångsrika forskning inom läkemedelsutveckling och om relationen mellan läkemedels egenskaper och deras förmåga att tas upp i mag-/tarmkanalen

Professor Ingela Nilsson, institutionen för lingvistik, Uppsala universitet, för hennes nydanande bysantinska studier kring språk och sensualitet, relationen mellan ord och bild, och mellan historieskrivning och fiktion

Professor Emily Holmes, institutionen för psykologi, Uppsala universitet, för hennes världsledande forskning om relationen mellan mentala bilder och psykisk ohälsa

 

Linnépriset till fil dr Alexander Feckler, för hans avhandlingChemical stressors influence aquativ ecosystem processes. Fungicide effects on decomposer communities and primary consumers”.

 

Benzeliusbelöningar till:

Fil dr Christian Schifferför hans framstående forskning om litosfärens struktur och utveckling

Docent Andreas Frickför hans framstående forskning om rädslans och ångestens neurobiologi 

Fil dr Kailash Singhför sina framstående studier av regulatoriska T-celler och deras möjliga betydelse för utvecklingen av typ 1-diabetes

Fil dr Sebastian Cöllenför hans avhandling ”Eine kognitionslinguistisch orientierte Untersuchung zur Metaphorik in Frauenlobs Marienleich”

Tekn dr Maria Westerholmför hennes framstående forskning om syntrofa anaeroba mikroorganismer

Fil dr Erika Willanderför sitt bidrag till teoribildning inom religionssociologi samt sina innovativa och sofistikerade analyser av religionens betydelse