Priser

Linnépriset är Societetens äldsta pris tillkommet genom en donation av Linnés änka och med en urkund undertecknad ‘Hammarby d. 8 Sept. år efter wår frälsare Jesu Christi börd 1803. Sara E. Linné’. Celsiusmedaljen i guld är Societetens främsta utmärkelse med stadgar från 1961 och delas endast ut inom fysisk-matematiska klassens ämnesområden. Bergstedtska priset är Societetens näst äldsta pris tillkommet genom en testamentarisk donation den 12 maj 1827 av statssekreteraren E. Bergstedt. Thalénska priset bygger på en donation av fysikprofessorn Robert Thalén och dess stadgar går tillbaka till 1902. Lilly och Sven Thuréus priser tillkom genom en donation 1971. Det var från början ett enda pris men har genom en permutation blivit fyra priser årligen, ett i var och en av Societetens fyra klasser. Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer. Linnépriset, Lilly och Sven Thuréus priser samt Benzeliusbelöningarna delas ut varje år. Övriga priser delas ut efter olika årsintervall.

 

För år 2018 har Societeten beslutat att dela ut följande priser:

 

Lilly och Sven Thuréus priser, ett i vardera av Societetens fyra klasser till

 

Professor Anna Delin, tillämpad fysik vid Kungliga tekniska högskolan, för hennes signifikanta bidrag till teorin kring nanomagnetism

Professor Stefan James, institutionen för medicin och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Uppsala universitet, för utvecklandet av nya behandlingar vid akut kranskärlssjukdom och banbrytande insatser knutna till svenska kvalitetsregister

Professor Iain Cameron, juridiska institutionen, Uppsala universitet, försina betydande forskningsinsatser kring mänskliga rättigheter, och polis- och säkerhetsfrågor

Professor Christina Garsten, Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), för sina framstående studier inom organisationsantropologi

 

Linnépriset till fil dr Daniel Tamarit, för hans avhandlingEvolution of Symbiotic Lineages and the Origin of New Traits”.

 

Thalénska priset till docent Karin Schönningför hennes framstående insatser inom BESIII- och PANDA-experimenten

 

Bergstedska priset till professor Daniel Brandellför hans fundamentala studier av jontransporter i polymermaterial

 

Benzeliusbelöningar till:

Fil dr Iulia Brumboiu, för hennes arbete med kvantfysikaliska beräkningar av elektroniska och magnetiska egenskaper hos stora organiska molekyler med fotovoltaiska tillämpningar och spintronik

Fil dr Li Cadeira Balkeståhlför hennes arbete med fördelningen av etamesonens sönderfall till tre pi-mesoner, med oöverträffad statistik

Docent Johanna Lindahl, för sin forskning kring zoonoser i låginkomstländer

Fil dr Alfhild Grönbladför hennes arbete med tillväxthormon och andra substanser som kan reversera kognitiva försämringar

Fil dr Karl Berglundför hans doktorsavhandling ”Mordens marknad. Litteratur-sociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur”

Fil dr Janna Gottwaldför sina framstående studier av mänsklig planeringsförmåga